...ยินดีต้อนรับท่านสู่...อดีตที่เราบางคนไม่เคยได้ดู...และไม่มีโอกาสได้ดู...หนังที่นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา...

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หนังของ มิตร ชัยบัญชา

ที่มาของข้อมูล...ชุมชนคนรักหนังไทย...

39.มังกรคนอง (2507)
วันเข้าฉาย 7 กุมภาพันธ์ 2507
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง จิตรวาณีภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เอื่อมเดือน อัษฎา, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,
อบ บุญติด, สมพล กงสุวรรณ, กิ่งดาว ดารณี, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, สิงห์ มิลินทราศัย, วิชิต ไวงาน,
สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ทองแถม, เทียว ธารา

40.สมิงบ้านไร่ (2507)
วันเข้าฉาย 13 มีนาคม 2507

โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง บูรพาศิลปภาพยนตร์
ผู้กำกับ พันคำ
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พันคำ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร,ฤทธี นฤบาล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อัมพิกา ดาราวรรณ, เชาว์ แคล่วคล่อง, พูลสวัสดิ์ ธีมากร,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, เทียว ธารา, ชาณีย์ ยอดชัย, แป๊ะอ้วน
 21.พะเนียงรัก (2506)
วันเข้าฉาย 2 มีนาคม 2506
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง บริการสากลภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, ภาวนา ชนะจิต, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สมควร กระจ่างศาสตร์, ทักษิณ แจ่มผล,อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, พูนสวีสดิ์ ธีมากร, ทัต เอกทัต

 22.ใจเดียว (2506)
วันเข้าฉาย 5 เมษายน 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง ต๊อกบูมภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, รัชนี จันทรังษี, ชนะ ศรีอุบล, บุศรา นฤมิตร, สมควร กระจ่างศาสตร์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ,สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, กิ่งดาว ดารณี, อบ บุญติด, วิน วิศณุรักษ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, จรูญ สินธุเศรษฐ์,วิน วิศณุรักษ์, สุลาลีวรรณ สุวรรณฑัต, เมืองเริง ปัทมินทร์, ทศ วงศ์งาม, มนัส บุญยเกียรติ, ล้อต๊อก,สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, ก๊กเฮง, ทองแถม


23.แพนน้อย (2506)
วันเข้าฉาย 26 เมษายน 2506
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง กัญญามาลย์ภาพยนตร์
ผู้กำกับ ศิริ ศิริจืนดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชฎาพร วชิรปราณี, สุวิน สว่างรัตน์, ขวัญใจ สะอาดรักษ์,
สักรินทร์ ปุญญฤทธิ์, วงทอง ผลานุสนธิ์, ดอกดิน, ดางน้อย ดวงใหญ่, ชรินทร์ นันทนาคร


24.เอื้อมเดือน (2506)
วันเข้าฉาย 26 เมษายน 2506
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง จิตรวาณีภาพยตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เอื้อมเดือน อัษฎา, โสภา สถาพร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร, สมควร กระจ่างศาสตร์,กิ่งดาว ดารณี, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, วิน วิศณุรักษ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, อบ บุญติด, จรูญ สินธุเศรษฐ์,พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ล้อต๊อก, ก๊กเฮง, ทองแถม, มาลี เวชประเสริฐ, ทศ วงศ์งาม
 

25.เหยี่ยวดำ (2506)
วันเข้าฉาย 14 พฤษภาคม 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง ชัยบัญชาภาพยนตร์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, บุศรา นฤมิตร, พร ไพโรจน์, ตรึงใจ วิไลลักษณ์,
จรูญ สินธุเศรษฐ์, ไสล พูนชัย, ทานทัต วิภาตะโยธิน, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร, วิน วันชัย  

26.รวงแก้ว (2506)
วันเข้าฉาย 29 พฤษภาคม 2506

โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง วิชชุทัศนาภาพยนตร์
ผู้กำกับ สาหัส บุญหลง
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ชาลี อินทรวิจิตร,
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, สมพล กงสุวรรณ, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, วลิต สนธิวัฒน์,
ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, สุลาลีวัลย์ สุวรรณฑัค, ล้อต๊อก
 27.อำนาจมืด (2506)
วันเข้าฉาย 7 มิถุนายน 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง ภัทราวุธภาพยนตร์
ผู้กำกับ ปริญญา ลีละศร, บุญส่ง เคหะทัต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, บุศรา นฤมิตร, อุษา อัจฉรานิมิต, วิสูตร ตุงคะรัตน์, พร ไพโรจน์. ชาลี อินทรวิจิตร,อดินันท์ สิงห์หิรัญ, ราชันย์ กาญจนมาศ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, เทียว ธารา, เมืองเริง ปัทมินทร์,
สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ, แป๊ะอ้วน

 28.จำเลยรัก (2506)
วันเข้าฉาย 26 กรกฎาคม 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง พิษณุภาพยนตร์
ผู้กำกับ คุณาวุฒิ
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, อมรา อัศวนนท์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชนินทร์ นฤปกรณ์,
สาหัส บุญหลง, จรัสศรี สายะศิลปี, มนัส บุญยเกียรติ, สุลาลีวัลย์ สุวรรณฑัต, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง,
อธึก อรรถจินดา
 29.เขี้ยวพิษ (2506)
วันเข้าฉาย 30 สิงหาคม 2506
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง ธาดาภาพยนตร์
ผู้กำกับ ส.อาสนจินดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนนท์, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง,อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร, วิไลวรรณ วัฒนพานิช

 30.ช่อเพชร (2506)
วันเข้าฉาย 13 กันยายน 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง ชัยรัตนาภาพยนตร์
ผู้กำกับ พรรณรายนักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ล้อต๊อก, มาลี เวชประเสริฐ,ทองฮะ, ถวัลย์ คีรีวัฒน์

 31.เพลิงทรนง (2506)
วันเข้าฉาย 2 ตุลาคม 2506
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง จิตรวาณีภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เอื้อมเดือน อัษฎา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทักษิณ แจ่มผล, กิ่งดาว ดารณี,
สมควร กระจ่างศาสตร์, สิงห์ มิลินทราศรัย, อบ บุญติด, แววตา อาษาสุข, อดินันท์ สิงห์หิรัญ,
สมพล กงสุวรรณ, ล้อต๊อก, เทียว ธารา, ทศ วงศ์งาม, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง

32.ใจเพชร (2506)
วันเข้าฉาย 10 ตุลาคม 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง เทพกรภาพยนตร์
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ชนะ ศรีอุบล, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,จรัสศรี สายะศิลปี, เยาวเรศ นิศากร, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ล้อต๊อก, ชาณีย์ ยอดชัย, มาลี เวชประสริฐ, ทองฮะ,ธัญญา ธัญญาลักษณ์

 33.นางสมิงพราย (2506)
วันเข้าฉาย 15 พฤศจิกายน 2506
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง นครพิงค์ภาพยนตร์
ผู้กำกับ ส.คราประยูร
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, ปรียา รุ่งเรือง, ตรึงใจ วิไลลักษณ์, รุจน์ รณภพ, นาวิน เทพโยธิน, มนัส บุญยเกียรติ,เทพี เอกพันธ์, ธัญญา ธัญญาลักษณ์, มาลี เวชประเสริฐ, จำนงค์ คุณะดิลก, หม่อมชั้น พวงวัน

 34.ในฝูงหงส์ (2506)
วันเข้าฉาย 22 พฤศจิกายน 2506
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง ศรีโรจน์ภาพยนตร์
ผู้กำกับ ไพรัช สังวริบุตร
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, รวงทอง ทองลั่นทม, อมรา อัศวนนท์, ชนะ ศรีอุบล, รุจน์ รณภพ, เมตตา รุ่งรัตน์,ปรียา รุ่งเรือง, สทควร กระจ่างศาสตร์, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์

35.กัปตันเครียว-ฉลามเหล็ก (2506)
วันเข้าฉาย 3 ธันวาคม 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง
ผู้กำกับ คุณาวุฒิ
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, บุศรา นฤมิตร, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา,รุจน์ รณภพ, อภิญญา วีระขจร, สิงห์ มิลินทราศัย

 36.ชโลมเลือด (2506)
วันเข้าฉาย 20 ธันวาคม 2506
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง ลดาพรรณภาพยนตร์
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, คริสติน เหลียง, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ,สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, พันคำ, เมตตา รุ่งรัตน์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ปรียา รุ่งเรือง, สมควร กระจ่างศาสตร์ทัต เอกทัต, เชาวน์ แคล่วคล่อง, สิงห์ มิลินทราศัย, สมพงษ์ พงษ์มิตร

37.อวสานอินทรีแดง (2506)
วันเข้าฉาย 27 ธันวาคม 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง ดุสิตภาพยนตร์
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกายามดี, ปรียา รุ่งเรือง, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์,เยาวเรศ นิสากร, พร ไพโรจน์, จรูญ สินธุเศรษฐ์, ไสล พูนชัย, เสน่ห์ โกมารชุน, พีรพล ปิยะวรรณ,
ปฐมชัย ชมศรีเมฆ, สีเทา, ทองฮะ

38.เก้ามหากาฬ (2507)
วันเข้าฉาย 31 มกราคม 2507
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง วัชรภาพยนตร์
ผู้กำกับ ส.อาสนจินดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ไชยา สุริยัน, โรส อมีนา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทักษิณ แจ่มผล,อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, ฤทธี นฤบาล, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, อัมพิกา ดาราวรรณ, บุษกร สาครรัตน์,อัญชุลี อนันตกุล, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, เสน่ห์ โกมารชุน, มาลี เวชประเสริฐ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ,
หม่อทชั้น พวงวัน, แป๊ะอ้วน
........................
....ที่เหลือ ตั้งแต่ง เรื่องที่ 41 - 266 สามารถ ดูได้ที่ http://www.mitrchaibuncha.com/
ที่มาของข้อมูล...ชุมชนคนรักหนังไทย...
http://www.mitrchaibuncha.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น