...ยินดีต้อนรับท่านสู่...อดีตที่เราบางคนไม่เคยได้ดู...และไม่มีโอกาสได้ดู...หนังที่นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา...

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หนังของ มิตร ชัยบัญชา

ที่มาของข้อมูล...ชุมชนคนรักหนังไทย...

39.มังกรคนอง (2507)
วันเข้าฉาย 7 กุมภาพันธ์ 2507
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง จิตรวาณีภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เอื่อมเดือน อัษฎา, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,
อบ บุญติด, สมพล กงสุวรรณ, กิ่งดาว ดารณี, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, สิงห์ มิลินทราศัย, วิชิต ไวงาน,
สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ทองแถม, เทียว ธารา

40.สมิงบ้านไร่ (2507)
วันเข้าฉาย 13 มีนาคม 2507

โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง บูรพาศิลปภาพยนตร์
ผู้กำกับ พันคำ
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พันคำ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร,ฤทธี นฤบาล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อัมพิกา ดาราวรรณ, เชาว์ แคล่วคล่อง, พูลสวัสดิ์ ธีมากร,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, เทียว ธารา, ชาณีย์ ยอดชัย, แป๊ะอ้วน
 21.พะเนียงรัก (2506)
วันเข้าฉาย 2 มีนาคม 2506
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง บริการสากลภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, ภาวนา ชนะจิต, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สมควร กระจ่างศาสตร์, ทักษิณ แจ่มผล,อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, พูนสวีสดิ์ ธีมากร, ทัต เอกทัต

 22.ใจเดียว (2506)
วันเข้าฉาย 5 เมษายน 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง ต๊อกบูมภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, รัชนี จันทรังษี, ชนะ ศรีอุบล, บุศรา นฤมิตร, สมควร กระจ่างศาสตร์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ,สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, กิ่งดาว ดารณี, อบ บุญติด, วิน วิศณุรักษ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, จรูญ สินธุเศรษฐ์,วิน วิศณุรักษ์, สุลาลีวรรณ สุวรรณฑัต, เมืองเริง ปัทมินทร์, ทศ วงศ์งาม, มนัส บุญยเกียรติ, ล้อต๊อก,สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, ก๊กเฮง, ทองแถม


23.แพนน้อย (2506)
วันเข้าฉาย 26 เมษายน 2506
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง กัญญามาลย์ภาพยนตร์
ผู้กำกับ ศิริ ศิริจืนดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชฎาพร วชิรปราณี, สุวิน สว่างรัตน์, ขวัญใจ สะอาดรักษ์,
สักรินทร์ ปุญญฤทธิ์, วงทอง ผลานุสนธิ์, ดอกดิน, ดางน้อย ดวงใหญ่, ชรินทร์ นันทนาคร


24.เอื้อมเดือน (2506)
วันเข้าฉาย 26 เมษายน 2506
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง จิตรวาณีภาพยตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เอื้อมเดือน อัษฎา, โสภา สถาพร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร, สมควร กระจ่างศาสตร์,กิ่งดาว ดารณี, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, วิน วิศณุรักษ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, อบ บุญติด, จรูญ สินธุเศรษฐ์,พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ล้อต๊อก, ก๊กเฮง, ทองแถม, มาลี เวชประเสริฐ, ทศ วงศ์งาม
 

25.เหยี่ยวดำ (2506)
วันเข้าฉาย 14 พฤษภาคม 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง ชัยบัญชาภาพยนตร์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, บุศรา นฤมิตร, พร ไพโรจน์, ตรึงใจ วิไลลักษณ์,
จรูญ สินธุเศรษฐ์, ไสล พูนชัย, ทานทัต วิภาตะโยธิน, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร, วิน วันชัย  

26.รวงแก้ว (2506)
วันเข้าฉาย 29 พฤษภาคม 2506

โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง วิชชุทัศนาภาพยนตร์
ผู้กำกับ สาหัส บุญหลง
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ชาลี อินทรวิจิตร,
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, สมพล กงสุวรรณ, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, วลิต สนธิวัฒน์,
ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, สุลาลีวัลย์ สุวรรณฑัค, ล้อต๊อก
 27.อำนาจมืด (2506)
วันเข้าฉาย 7 มิถุนายน 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง ภัทราวุธภาพยนตร์
ผู้กำกับ ปริญญา ลีละศร, บุญส่ง เคหะทัต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, บุศรา นฤมิตร, อุษา อัจฉรานิมิต, วิสูตร ตุงคะรัตน์, พร ไพโรจน์. ชาลี อินทรวิจิตร,อดินันท์ สิงห์หิรัญ, ราชันย์ กาญจนมาศ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, เทียว ธารา, เมืองเริง ปัทมินทร์,
สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ, แป๊ะอ้วน

 28.จำเลยรัก (2506)
วันเข้าฉาย 26 กรกฎาคม 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง พิษณุภาพยนตร์
ผู้กำกับ คุณาวุฒิ
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, อมรา อัศวนนท์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชนินทร์ นฤปกรณ์,
สาหัส บุญหลง, จรัสศรี สายะศิลปี, มนัส บุญยเกียรติ, สุลาลีวัลย์ สุวรรณฑัต, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง,
อธึก อรรถจินดา
 29.เขี้ยวพิษ (2506)
วันเข้าฉาย 30 สิงหาคม 2506
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง ธาดาภาพยนตร์
ผู้กำกับ ส.อาสนจินดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนนท์, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง,อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร, วิไลวรรณ วัฒนพานิช

 30.ช่อเพชร (2506)
วันเข้าฉาย 13 กันยายน 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง ชัยรัตนาภาพยนตร์
ผู้กำกับ พรรณรายนักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ล้อต๊อก, มาลี เวชประเสริฐ,ทองฮะ, ถวัลย์ คีรีวัฒน์

 31.เพลิงทรนง (2506)
วันเข้าฉาย 2 ตุลาคม 2506
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง จิตรวาณีภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เอื้อมเดือน อัษฎา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทักษิณ แจ่มผล, กิ่งดาว ดารณี,
สมควร กระจ่างศาสตร์, สิงห์ มิลินทราศรัย, อบ บุญติด, แววตา อาษาสุข, อดินันท์ สิงห์หิรัญ,
สมพล กงสุวรรณ, ล้อต๊อก, เทียว ธารา, ทศ วงศ์งาม, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง

32.ใจเพชร (2506)
วันเข้าฉาย 10 ตุลาคม 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง เทพกรภาพยนตร์
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ชนะ ศรีอุบล, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,จรัสศรี สายะศิลปี, เยาวเรศ นิศากร, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ล้อต๊อก, ชาณีย์ ยอดชัย, มาลี เวชประสริฐ, ทองฮะ,ธัญญา ธัญญาลักษณ์

 33.นางสมิงพราย (2506)
วันเข้าฉาย 15 พฤศจิกายน 2506
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง นครพิงค์ภาพยนตร์
ผู้กำกับ ส.คราประยูร
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, ปรียา รุ่งเรือง, ตรึงใจ วิไลลักษณ์, รุจน์ รณภพ, นาวิน เทพโยธิน, มนัส บุญยเกียรติ,เทพี เอกพันธ์, ธัญญา ธัญญาลักษณ์, มาลี เวชประเสริฐ, จำนงค์ คุณะดิลก, หม่อมชั้น พวงวัน

 34.ในฝูงหงส์ (2506)
วันเข้าฉาย 22 พฤศจิกายน 2506
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง ศรีโรจน์ภาพยนตร์
ผู้กำกับ ไพรัช สังวริบุตร
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, รวงทอง ทองลั่นทม, อมรา อัศวนนท์, ชนะ ศรีอุบล, รุจน์ รณภพ, เมตตา รุ่งรัตน์,ปรียา รุ่งเรือง, สทควร กระจ่างศาสตร์, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์

35.กัปตันเครียว-ฉลามเหล็ก (2506)
วันเข้าฉาย 3 ธันวาคม 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง
ผู้กำกับ คุณาวุฒิ
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, บุศรา นฤมิตร, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา,รุจน์ รณภพ, อภิญญา วีระขจร, สิงห์ มิลินทราศัย

 36.ชโลมเลือด (2506)
วันเข้าฉาย 20 ธันวาคม 2506
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง ลดาพรรณภาพยนตร์
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, คริสติน เหลียง, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ,สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, พันคำ, เมตตา รุ่งรัตน์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ปรียา รุ่งเรือง, สมควร กระจ่างศาสตร์ทัต เอกทัต, เชาวน์ แคล่วคล่อง, สิงห์ มิลินทราศัย, สมพงษ์ พงษ์มิตร

37.อวสานอินทรีแดง (2506)
วันเข้าฉาย 27 ธันวาคม 2506
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง ดุสิตภาพยนตร์
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกายามดี, ปรียา รุ่งเรือง, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์,เยาวเรศ นิสากร, พร ไพโรจน์, จรูญ สินธุเศรษฐ์, ไสล พูนชัย, เสน่ห์ โกมารชุน, พีรพล ปิยะวรรณ,
ปฐมชัย ชมศรีเมฆ, สีเทา, ทองฮะ

38.เก้ามหากาฬ (2507)
วันเข้าฉาย 31 มกราคม 2507
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง วัชรภาพยนตร์
ผู้กำกับ ส.อาสนจินดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ไชยา สุริยัน, โรส อมีนา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทักษิณ แจ่มผล,อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, ฤทธี นฤบาล, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, อัมพิกา ดาราวรรณ, บุษกร สาครรัตน์,อัญชุลี อนันตกุล, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, เสน่ห์ โกมารชุน, มาลี เวชประเสริฐ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ,
หม่อทชั้น พวงวัน, แป๊ะอ้วน
........................
....ที่เหลือ ตั้งแต่ง เรื่องที่ 41 - 266 สามารถ ดูได้ที่ http://www.mitrchaibuncha.com/
ที่มาของข้อมูล...ชุมชนคนรักหนังไทย...
http://www.mitrchaibuncha.com/

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มิตร ชัยบัญชา

 ที่มาของข้อมูล
http://www.mitrchaibuncha.com/index.php
(ข้อความและภาพที่ถูกโพสบนหน้าเว็บ mitrchaibuncha.com เกิดขึ้นจากการเผยแพร่โดยสาธารณชนและได้เผยแพร่แบบอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงต้องใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง)
copyright © mitrchaibancha.com
ลิขสิทธิ์ © 2010 . สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
..............................................................

1.ชาติเสือ (2501)
วันเข้าฉาย 18 มิถุนายน 2501
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง, เฉลิมบุรี
บริษัทผู้สร้าง ทัศไนยภาพยนตร์
ผู้กำกับ ประทีป โกมลภิส
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เรวดี ศิริวิไล, ประภาศรี สาทรกิจ, น้ำเงิน บุญหนัก, นัยนา ถนอมทรัพย์,
อุษณีย์ อิศรานันท์, นพมาศ ศิริโสภณ, ปัญจะ สุทธิรินทร์, พร พโรจน์, ประมินทร์ จารุจารีต, ไสล พูนชัย,
ล้อต๊อก, วิน วันชัย, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม

2.จ้าวนักเลง (2502)
วันเข้าฉาย 7 มีนาคม 2502
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง, เฉลิมบุรี
บริษัทผู้สร้าง ทัศไนยภาพยนตร์
ผู้กำกับ ประทีป โกมลภิส
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนันท์, เรวดี ศิริวิไล, ปัญจะ สุทธิรินทร์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ,น้ำเงิน บุญหนัก, พร ไพโรจน์, ประมินทร์ จารุจารีต, ไสล พูนชัย, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สมพงษ์ พงษ์มิตร,ทานทัต วิภาตะโยธิน, วิน วันชัย

3.เหนือมนุษย์ (2502)
วันเข้าฉาย 5 สิงหาคม 2502
โรงภาพยนตร์ แกรนด์
บริษัทผู้สร้าง ยูเนียนฟิล์ม
ผู้กำกับ คุณาวุฒิ
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เกศริน ปัทมวรรณ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แมน ธีระพล, เรวดี ศิริวิไล, พงษ์ลดา พิมลพรรณ,จมื่นมานพนริศน์, ชนินทร์ นฤปกรณ์, ทานทัต วิภาตะโยธิน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,สถาพร มุกดาประกร, วิน วันชัย, จำนง คุณะดิลก, ไสล พูนชัย, ด.ช.รอง เค้ามูลคดี, ด.ช.หมู เค้ามูลคดี
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2010 เวลา 21:48 น.

4.ร้ายก็รัก (2503)
วันเข้าฉาย 29 มิถุนายน 2503
โรงภาพยนตร์ แกรนด์
บริษัทผู้สร้าง -
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อุษา อัจฉรานิมิต, ประจวบ ฟกษ์ยามดี, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย,ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, รุจน์ รณภพ, อรพรรณ เบญจรงค์
5.แสงสูรย์ (2503)
วันเข้าฉาย 22 กรกฎาคม 2503
โรงภาพยนตร์ เฉลิมบุรี
บริษัทผู้สร้าง ทัศไนยภาพยนตร์
ผู้กำกับ ประทีป โกมลภิส
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนันท์, ภาวนา ชนะจิต, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, นัยนา ถนอมทรัพย์,
ทานทัต วิภาตะโยธิน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม

6.ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งเก้า (2503)
วันเข้าฉาย 30 กันยายน 2503
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง, เฉลิมบุรี
บริษัทผู้สร้าง โกมลภิสภาพยตร์
ผู้กำกับ ประทีป โกมลภิส
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, ภาวนา ชนะจิต, บุศรา นฤมิตร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, น้ำเงิน บุญหนัก,
นัยนา ถนอมทรัพย์

7.ยอดพยศ (2503)
วันเข้าฉาย 3 ธันวาคม 2503
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง, เฉลิมบุรี
บริษัทผู้สร้าง บูรพาศิลปภาพยนตร์
ผู้กำกับ วิชัย ปาลวัฒน์วิไชย
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมควร กระจ่างศาสตร์, พร ไพโรจน์, อนุชา รัตนมาลย์


8.ค่าน้ำนม (2503)
วันเข้าฉาย 29 ธันวาคม 2503
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง, เฉลิมบุรี
บริษัทผู้สร้าง เสน่ห์ศิลปภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, ปรียา รุ่งเรือง, ดวงใจ บุศราพันธ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, วิน วิศนุรักษ์, เชาว์ แคล่วคล่อง,เสน่ห์ โกมารชุน, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ชาลี อินทรวิจิตร, วิชิต ไวงาน, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร,
9.ยอดนักเลง (2504)
วันเข้าฉาย 23 สิงหาคม 2504
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง เสรีภาพยนตร์
ผู้กำกับ ประมินทร์ จารุจารีต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อภิญญา เสนีย์วงศ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ประมินทร์ จารุจารีต, เกริก บงกช,
น้ำเงิน บุญหนัก, ทานทัต วิภาตะโยธิน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก
10.หงษ์ฟ้า (2504)
วันเข้าฉาย 26 กันยายน 2504
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง เสน่ห์ศิลปภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนนท์, ปรียา รุ่งเรือง, อโณทัย บุศมชาติ, วิน วิศณุรักษ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย,สาหัส บุญหลง, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, เสน่ห์ โกมารชุน

11.บันทึกรักของพิมพ์ฉวี (2505)
วันเข้าฉาย 24 กุมภาพันธ์ 2505
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง จินดาวรรณภาพยนตร์
ผู้กำกับ ศิริ ศิริจินดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, วรเทพ เทพจินดา, สุวิน สว่างรัตน์,
ชฎาพร วชิรปราณี, วงทอง ผลานุสนธิ์, ดอกดิน
12.แม่ยอดสร้อย (2505)
วันเข้าฉาย 20 เมษายน 2505
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง บูรพาศิลปภาพยนตร์
ผู้กำกับ สันต์ เทวรักษ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, ปริศนา พรหมสุรางค์, สมควร กระจ่างศาสตร์, ชไมพร สุรินทร, สุดเฉลียว เกตุผล,สิงห์ มิลินทราศรัย, มนัส บุญยเกียรติ, สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช
13.ยอดขวัญจิต (2505)
วันเข้าฉาย 8 มิถุนายน 2505
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง วชรินทร์ภาพยนตร์
ผู้กำกับ วิน วันชัย
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, แก้วใจ ชุลีกร, อนุชา รัตนมาลย์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สิงห์ มิลินทราศรัย, มนัส บุญยเกียรติ,ทานทัต วิภาตะโยธิน, น้ำเงิน บุญหนัก
14.สิงห์เดี่ยว (2505)
วันเข้าฉาย 8 สิงหาคม 2505
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง ธาดาภาพยนตร์
ผู้กำกับ ส.อาสนจินดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, นฤมล ธราธิป, ทักษิณ แจ่มผล, พันคำ, เชาว์ แคล่วคล่อง, ส. อาสนจินดา,
ชาลี อินทรวิจิตร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, น้ำเงิน บุญหนัก, ทานทัต, วิภาตะโยธิน, เมืองเริง ปัทมินทร์,สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ
15.รุ่งทิพย์ (2505)
วันเข้าฉาย 22 สิงหาคม 2505
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง ต๊อกบูมภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, รัชนี จันทรังษี, ส. อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ดอกดิน,จำรูญ หนวดจิ๋ม, อบ บุญติด, สาหัส บุญหลง, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, มนัส บุญยเกียรติ, จรูญ สินธุเศรษฐ์,ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, วืชืต ไวงาน, ทศ วงศ์งาม
16.โจรแพรแดง (2505)
วันเข้าฉาย 21 กันยายน 2505
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง พันธมิตรภาพยนตร์
ผู้กำกับ วิเชียร วีระโชติ
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, แก้วใจ ชุลีกร, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์,
ส. อาสนจินดา, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, งามตา ศุภพงษ์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, วิชิต ไวงาน, ดอกดิน
สุลาลีวรรณ สุวรรณฑัต, ปราณีต คุ้มเดช
17.อ้อมอกสวรรค์ (2505)
วันเข้าฉาย 28 กันยายน 2505
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง จินดาวรรณภาพยนตร์
ผู้กำกับ ศิริ ศิริจินดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สักรินทร์ ปุญฤทธิ์, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ชฎาพร วชิรปราณี,สุวิน สว่างรัตน์, วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์, ดอกดิน


18.สุริยาที่รัก (2505)
วันเข้าฉาย 19 ตุลาคม 2505
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง จิตรวาณีภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, ภาวนา ชนะจิต, สมควร กระจ่างศาสตร์, สุดเฉลียว เกตุผล, วิน วิษณุรักษ์,
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, พูนสวีสดิ์ ธีมากร, อบ บุญติด,
ทานทัต วิภาตะโยธิน, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, ล้อต๊อก, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 00:09 น.


19.ทับสมิงคลา (2505)
เข้าฉายวันที่ 21 ธันวาคม 2505
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง วชรินทร์ภาพยนตร์
ผู้กำกับ -
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนันท์, อุษา อัจฉรานิมิต, พร ไพโรจน์, อนุชา รัตนมาลย์, น้ำเงิน บุญหนัก

เจ็ดประจัญบาน (2506)
วันเข้าฉาย 22 มกราคม 2506
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง วัชรภาพยนตร์
ผู้กำกับ ส.อาสนจินดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, คริสติน เหลียง, ส.อาสนจินดา, ทักษิณ แจ่มผล, อาคม มกรานนท์, รุจน์ รณภพ,สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ, ปันใจ นาควัฒนา, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, กัณฑรีย์ นาคประภา, สุวิน สว่างรัตน์,มิสจางเซฟาง, มิสลินดา, สิงห์ มิลิราศรัย, จำนงค์ คุณะดิลก, ถวัลย์ คีรีวัตน์, ล้อต๊อก, เทียว ธาราแก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 00:09 น.
.....................
ที่มาของข้อมูล....
http://www.mitrchaibuncha.com/index.php